Hållbarhet

1. Kvalitetsledning

Vårt kvalitetsledningssystem motsvarar i allt väsentligt ISO 9001. Eftersom vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm, inbrottslarm och kamerabevakning, kontrolleras vårt kvalitetsledningssystem, och efterlevnaden av våra rutiner, varje år av SBSC – Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Även våra behöriga ingenjörer kontrolleras regelbundet av SBSC.

Vi är även medlemmar i SLR – Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers riksförbund och har både Auktoriserad Låsmästare och Gesäller.

2. Arbetsmiljö

Som vår arbetsmiljöpolicy beskriver är hälsa, säkerhet, respekt och likabehandling viktiga delar i vårt arbetsmiljöarbete. Vår arbetsmiljöhandbok innehåller rutiner och instruktioner för hur arbetsmiljöarbetet ska fungera både på kontoret och på externa arbetsplatser. Uppföljning sker löpande och årligen vid Ledningens genomgång.

3. Miljö

Vårt miljöledningssystem motsvarar i allt väsentligt ISO 14001.
     I vår miljöpolicy beskriver vi hur det här arbetet bedrivs.

Genomförda miljöförbättringar är bland annat:

  • Att vi tar hand om utbytt materiel och ombesörjer att det återvinns på rätt sätt enligt gällande lagstiftning.
  • Att vi följer upp kostnader och volymer på inköp av kontorspapper och återvinning av kasserat materiel.
  • Att vi fasar ut kemikalier som finns upptagna i PRIO-listan.
  • Att vi har uppdaterat vår fordonspark med miljöbilar, ex. elbilar.
    Vi kör nu i huvudsak våra miljöbilar på biogas eller el. Vi mäter även att våra hybridbilar körs på rätt bränsle. Målet är att 80% av bränslet ska vara fossilfritt.
  • Att vi har uppdaterat delar av belysning på kontoret till LED.
  • Att vi har installerat en solcellsanläggning med batteri på kontoret. Vår fastighet är nu nästan självförsörjande på el. Idag har vi minskat elförbrukningen med 77% sedan 2020 och vårt mål är att ha netto noll miljöpåverkan när laddningen av elbilarna inte är inräknade.
  • Att vi har skrivit under Helsingborgs kommuns klimatavtal med åtagande om miljöförbättrande åtgärder.
  • Att vi kontrollerar våra leverantörers hållbarhetsarbete och informerar om behov av förbättringar ex. transporter och förpackningar.

4. Utbildning

För oss är utbildning en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Alla anställda erbjuds vidareutbildning. Välutbildad personal utför sitt arbete med hög kvalitet vilket innebär färre reklamationer och därmed mindre miljöpåverkan och mindre påverkan på våra kunders verksamheter.

För närvarande har vi fem anställda som utbildas till Säkerhetstekniker via INSU.
Samtliga tekniker får produktspecifika utbildningar och certifieringar inom sina respektive kompetensområden.

5. Framtidsplaner

Gällande vår fastighet finns ytterligare planer att byta resterande belysning på kontoret samt en uppgradering av ventilationsanläggningen.

Utomhus har vi idag delvis gräsmatta och vi planerar att utnyttja den ytan för att öka den biologiska mångfalden.      

Vi har även påbörjat ett arbete för att underlätta återbruk av utbytt materiel.     

6. FN:s Globala Mål

Att bidra till uppfyllandet av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är en del av vårt miljö– och hållbarhetsarbete. Vi vill även verka för att sprida kunskapen om de globala målen vidare både internt och externt. Läs mer på www.globalamalen.se, vi måste alla hjälpas åt!