Integritetspolicy

I denna integritetspolicy sammanfattar vi vad integritet innebär för att du som kund på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är data som på något sätt identifierar en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, bilder och e-postadresser m.m.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i datorer, mobila enheter och manuella register. Det kan t.ex. handla om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem är Personuppgiftsansvarig?

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB är personuppgiftsansvarig (ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, insamling och användning av de personuppgifter som du eller annan part lämnar till oss).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna utföra våra åtaganden enligt avtal med dig, fastighetsägare eller andra företag som vi samarbetar med. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter av annat legitimt och berättigat intresse, t.ex. marknadsföring. Vi behandlar endast personuppgifter som inte kan anses som känsliga. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Vi ber dig att inte lämna känsliga uppgifter till oss i e-post eller på annat sätt. Som arbetsgivare är vi skyldiga att i vissa fall hantera våra anställdas personuppgifter på annat sätt enligt lagar och myndighetskrav.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av personuppgifter sker då du anger dina uppgifter i samband med att du använder någon av våra tjänster t.ex. när du hämtar och lämnar in dina lägenhetsnycklar till oss när vi är anlitade av en fastighetsägare för att tillhandahålla den tjänsten. Vi samlar även in personuppgifter i samband med installation och underhåll av säkerhets- och passagesystem enligt avtal med dig eller din fastighetsägare. Insamling sker även via e-post som skickas till oss i olika syfte. (affärsförfrågningar och avtal gällande entreprenader, serviceuppdrag m.m.).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med tredje part endast:

  • i egenskap av personuppgiftsbiträde, d.v.s. vi hanterar personuppgifter enligt avtal för att utföra en tjänst åt en annan personuppgiftsansvarig. Det kan t.ex. vara administration av passagesystem eller kameraövervakning åt din fastighetsägare.
  • i enlighet med gällande lagar och myndighetsbeslut t.ex. med Polisen, Skattemyndigheten eller annan myndighet.

Hur sparar vi dina Personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter i våra affärssystem på egna servrar.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge detta är beror på skälet med behandlingen. Vissa uppgifter ska t.ex. enligt bokföringslagen sparas i minst 7 år och ansvarstid enligt AB04 och ABT06 är 10 år.

Registerutdrag

Du har rätt att få ta del av de uppgifter vi behandlar om just dig. Begäran gör du till order@brandochsakerhet.se eller på telefon 042-13 65 00. Vi kommer att kontrollera att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Ändring, begränsning och radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas, begränsas eller raderas.

Skäl för radering kan vara att

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • du vill återkalla ett samtycke.

Vi kan i vissa fall komma att neka omedelbar radering av dina personuppgifter. Detta kan gälla uppgifter som vi inte kan radera p.g.a. legala skyldigheter, t.ex. enligt bokföringslagen eller myndighetsbeslut.

Begäran om ändring, begränsning eller radering av dina personuppgifter som vi behandlar om just dig gör du till order@brandochsakerhet.se eller på telefon 042-13 65 00. Vi kommer att kontrollera att begäran görs av rätt person.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Brand & Säkerhet i Helsingborg AB utsätts för ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige att dokumentera incidenten och anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten och drabbade kunder.

Tillsynsmyndighet

Ändringar i denna policy

Det är Integritetsskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsyn över tillämpningen av GDPR. Mer information hittar du på imy.se.

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senaste version publiceras alltid på www.brandochsakerhet.se.